All orders over 75,- Euro = Free Shipping ( Only in the Netherlands )

terms

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consumenten aanbiedt. Hierna genoemd  at Aloha.

 2. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met at Aloha.

 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor een verkoop op afstand van producten, tot en met sluiten van de overeenkomst uit.

 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien va de overeenkomst op afstand.

 6. Dag: kalenderdag

 

Artikel 2  - Identiteit van de ondernemer

at Aloha

Koegelwieck 13

2134XX Hoofddorp

Telefoonnummer: +31 (0)623931912 

Emailadres: surf@ataloha.nl

kvk-nummer: 59164808

btw-nummer: NL185456777B01

 

Artikel 3  - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van at Aloha en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen at Aloha en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

 3. Het accepteren dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door at Aloha. at Aloha is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt at Aloha dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

   

Artikel 4  - Het aanbod 

 1. Het gehele aanbod van at Aloha is vrijblijvend en at Aloha behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die at Aloha gebruikt zijn waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden at Aloha niet. 

 

Artikel 5 - De prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW.

 2. Voor transport binnen Nederland wordt €3,95 in rekening gebracht. 

 3. Na een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. 

 4. at Aloha geeft geen restitutie van prijsverschillen als een artikel op een later tijdstip wordt afgeprijsd.

 5. Betaling kan geschieden door middel van IDEAL of overschrijving

 

Artikel 6  - Levering

 1. Zodra at Aloha de betaling van de bestelling heeft ontvangen wordt de bestelling verzonden via TNT-post naar het bij de bestelling aangegeven leveradres. Bestellingen worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden. Mocht at Aloha om een bepaalde redenen afwijken dan ontvangt de consument hiervan bericht via e-mail. 

 2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

 3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling geleverd zijn bij de consument. Wanneer dit niet gebeurd, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken.

 4. Het is toegestaan dat levering in gedeeltes wordt verzonden. Hier zijn geen extra verzendkosten aangebonden voor de consument.

 5. at Aloha probeert de website zo up to date mogelijk te houden. Echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt at Aloha zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

 

Artikel 7 - Retourzending en reclames 

 1. at Aloha doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de consument deze binnen 10 dagen (kalenderdagen) na ontvangst van de bestelling retour zenden. 

 2. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de consument. 

 3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking en het product onbeschadigd zijn. Deze garantie vervalt waneer

  1. het product gedragen en /of gewassen is.

  2. niet meer is voorzien van originele labels

  3. de consument zelf in geprobeerd heeft een gebrek te herstellen

  4. de gebruiksaanwijzing/ en of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd

 4. at Aloha zal binnen 5 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het   betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening terugstorten danwel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.

 5. at Aloha zal eventueel problemen zo snel mogelijk oplossen. Vragen/mededelingen of klachten betreffende een bestelling kan per e-mail kenbaar gemaakt worden op surf@ataloha.nl De melding moet steeds voorzien zijn van naam, en bij at Aloha bekende emailadres.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkeheid 

 1. Iedere aansprakelijkeheid van at Aloha en het personeel en de producten van at Aloha voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfschade, gevolgschade, schade aan (on)roerende zaken danwel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. at Aloha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van at Aloha.

 3. Iedere aansprakelijkheid van at Aloha jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste van het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan at Aloha verschuldigd is.

 

Artikel 9 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die at Aloha niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan at Aloha haar  schuld, noch krachtens wet, rechthandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 2. at Aloha heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

 3. De consument wordt zo spoedig mogelijk per e-mail voor at Aloha op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet bij at Aloha bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

Artikel 10  - Privacy

 1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarde van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.